Nowe produkty
Kontakt
Galeria Produktu Lokalnego
email: galeria@gokstryszow.pl
Telefon: 338797931
Fax: 338797931

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!
 • Misy ceramiczne

  Misy ceramiczne

  ozdobią każdy stół
  Więcej
 • Obrazy lokalnych twórców

  Obrazy lokalnych twórców

  wzbogacą każde wnętrze
  Więcej
 • Anioły

  Anioły

  idealny prezent dla każdego
  Więcej

Regulamin

I. Oznaczenie sprzedawcy
Właścicielem sklepu www.galeria.gokstryszow.pl (zwanego dalej „Sklepem”) jest Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, pod adresem: 34-145 Stronie 260, NIP: 551-224-09-97, wpisana do rejestru instytucji kultury przez Wójta Gminy Stryszów pod numerem RIK 3/94 (zwany dalej „Sprzedawcą”), telefon  nr: 338797931.
II. Zakres zastosowania, definicje
1. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży na rzecz Klientów towarów prezentowanych na witrynie internetowej Sklepu (zwanych dalej „Towarami”), jak również reguluje wzajemne zobowiązania Stron.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) „dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
2) „godziny robocze” – godziny od 8:00 do 16:00 w dni robocze.
III. Ceny
1. Ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).
2. Niezależnie od ceny zakupionego Towaru, Klient jest zobowiązany pokryć koszty dostawy Towaru na wskazany przez siebie adres, chyba że odbiera Towar osobiście w lokalu Sklepu. Jeżeli Klient nie wskaże innego sposobu dostawy, Towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy Klient ponosi według stawek określonych przez Sprzedawcę przy składaniu zamówienia, zależnie od rodzaju przesyłki oraz sposobu zapłaty wybranego przez Klienta.
3. W przypadku oczywistych pomyłek cenowych Sklep nie będzie realizował zamówienia.
IV. Sposób złożenia zamówienia, płatności i realizacja zamówienia
1. Klienci Sklepu składają zamówienie poprzez witrynę internetową, adres poczty elektronicznej: galeria@gokstryszow.pl.
2. Uwidocznienie opisu towaru wraz z ceną na witrynie Sklepu nie stanowi oferty Sprzedawcy, lecz zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
3. Złożenie przez Klienta zamówienia poprzez witrynę internetową stanowi ofertę Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na warunkach określonych w zamówieniu i opisie Towaru, którego zamówienie dotyczy. Oferta wiąże Klienta przez 2 (dwa) dni robocze od dnia jej złożenia. W tym terminie Sprzedawca może potwierdzić przyjęcie zamówienia.
4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji zamówienia wynosił nie więcej niż 2 dni robocze od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba że Strony ustalą inny termin realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem (o ile Sprzedawca potwierdził wcześniej przyjęcie zamówienia), termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą cenie zamówionego Towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie IV.3 Regulaminu.
5. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie. Umowa sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku. Ten sam skutek następuje, jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia jego złożenia przez Klienta.
6. Cena za Towar może zostać uiszczona przelewem na rachunek Sprzedawcy w banku:
PKO BP SA Oddział 1 w Wadowicach nr rachunku 30 1020 1433 0000 1302 0042 6254
lub gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru przez Klienta. W tym ostatnim przypadku Klient ponosi koszty przesyłki za pobraniem.
V. Zwroty towarów przez Klientów niebędących konsumentami
1. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
2. Z podlegającej zwrotowi ceny Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem kosztów administracyjnych obsługi transakcji.
VI. Polityka prywatności
1. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zarazem zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tj. w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru.
2. Składając zamówienie Klient może również - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu poczty elektronicznej do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA jego danych osobowych w zakresie potrzebnym do udziału w ankiecie z opinią o transakcji dokonanej w Sklepie.
3. Kompleksową regulację zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności Sprzedawcy.
VIII. Ochrona praw autorskich do regulaminu
Niniejszy regulamin jest utworem, do którego wyłączne autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy.
IX. Sąd właściwy
Z zastrzeżeniem pkt X.6, ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży, w tym związane z postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
X. Transakcje z udziałem konsumentów
Do transakcji Sprzedawcy z Klientami będącymi konsumentami stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu z następującymi zmianami:
1) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania konsumentowi Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
2) nie stosuje się punktu V Regulaminu;
3) w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni;
4) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) w wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku, Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w punkcie X.1, 3 i 4 Regulaminu, jednakże zwrot rzeczy następuje na koszt Sprzedawcy;
6) ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży, w tym związane z postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy wedle ustawy.
XI. Czas obowiązywania regulaminu
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zamówień składanych od dnia 05 czerwca 2013 roku.